Vårmöte med årsmöte

När:
7 april, 2024 kl. 10:00
2024-04-07T10:00:00+02:00
2024-04-07T10:15:00+02:00
Var:
Online
Pris:
Gratis
Kontakt:
Magnus Billqvist
0709641443

VÅRMÖTE
Välkommen på Trollsländeföreningens Vårmöte! Liksom föregående år kombinerar vi föreläsningar och liknande med formella förhandlingar. Anslut till mötet genom att klicka på eller kopiera denna länk.

Program
10.00 Välkommen!
10.15 Göran Sahlén: Fler och fler arter och mer och mer individer – hög biodiversitet i framtidens sjöar?
10.45 Frågor och diskussion på föregående ämne
11.00 Bensträckare
11.15 Zandra Falk: Om Madagaskar – trollsländor och även flera intryck från världens fjärde största ö
11.45 Frågor och diskussion på föregående ämne
12.00 Magnus Billqvist: Tips på hur du planerar din trollsländeresa
12.30 Frågor och diskussion på föregående ämne
12.45 Lunchpaus
13.30 Årsmöte: alla är välkomna men enbart medlemmar har rösträtt.
Dagordning och handlingar läggs ut löpande längre ned på denna sida.
ca 14.50 Avrundning med möjlighet till frågor och diskussion.

Kejsartrollsländan Anax tumorifer, Madagaskar. Foto: Zandra Falck.


Årsmöteshandlingar
Bokslut 2023
– Föregående årsmötesprotokoll
– Revisionsberättelse 2023
– Valberedningens förslag
– Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024-2025
Föreningens stadgar

Dagordning årsmötet 2024
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer)
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning och sammankallande i densamma
17. Val av ombud till SEFs stämma
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Hona av bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist/Trollsländeföreningen.