Hot och skydd

189488_10151036498238681_54033319_n

Grön flodtrollslända. Foto: Magnus Billqvist /Trollsländeföreningen.

Fridlysta arter
Att en art är fridlyst innebär att den är fredad: man får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Man får i många fall inte heller ta bort eller skada artens ägg. Följande arter är fridlysta i Sverige:

– Grön mosaikslända
– Grön flodtrollslända
– Pudrad kärrtrollslända
– Bred kärrtrollslända
– Citronfläckad kärrtrollslända

Dessa arter samt sibirisk vinterflickslända är även upptagna i Artskyddsförordningen och EU:s Art- och Habitatdirektiv. Det senare utgör ett starkt skydd då det även omfattar skydd av arternas levnadsmiljöer.

Rödlistade trollsländor

Hane, Taavavuoma, Nb 2012.

Tundratrollslända. Foto: Magnus Billqvist /Trollsländeföreningen.

Det finns lyckligtvis få trollsländor som är röd­listade i Sverige. Två av de 65 arter som påträffats i Sverige finns med på rödlistan. Rödlistade arter är inte per automatik fridlysta, utan listas enbart utifrån den nationella utdöenderisken. De har därmed ett generellt svagt skydd. ArtDatabankens artfaktablad om hotade arter i Sverige finns att hämta nedan.

– Dvärgflickslända
– Tundratrollslända

Bli faunaväktare

Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt om trenderna i deras populationsutveckling krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet. Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter. Genom samarbete kan övervakningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Faunaväkteriet vill också väcka folks intresse för studier av rödlistade arter. Se mer här.