Vårmöte med årsmöte

När:
22 april, 2023 kl. 10:00 – 15:00
2023-04-22T10:00:00+02:00
2023-04-22T15:00:00+02:00
Var:
Online
Pris:
Gratis
Kontakt:
Magnus Billqvist
0709641443

VÅRMÖTE
Välkommen på Trollsländeföreningens Vårmöte! Anmälan krävs via formuläret här

Program
10.00 Välkommen!
10.15 Forntida troll och eleganta flickor: vad biologer kan lära sig av flygande insekter. Moa Metz, Uppsala universitet
10.45 Frågor och diskussion på föregående ämne
11.00 Aktuella trender för Sveriges trollsländor. Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen och Trollsländeföreningen
11.30 Frågor och diskussion på föregående ämne
11.45 Anlagda våtmarker som ”artöar” för trollsländor i jordbrukslandskapet – exempel LIFE-Goodstream. John Strand, Hushållningssällskapet
12.15 Frågor och diskussion på föregående ämne
12.30 Lunchpaus
13.30 Årsmöte: alla är välkomna men enbart medlemmar har rösträtt.
Dagordning och handlingar läggs ut löpande på denna sida (bläddra ner förbi programmet och föreläsarna).
ca 14.50 Avrundning med möjlighet till frågor och diskussion.

Om föreläsarna
Moa Metz studerar evolutionsbiologi på Uppsala universitet och till sommaren börjar hon doktorera på NTNU i Norge. I hennes examensarbete har hon undersökt mekanismer och evolutionära aspekter av trollsländans metabolism för att försöka förstå hur den kan ge upphov till ekologiska mönster i naturen.
Magnus Billqvist arbetar till vardags för Naturskyddsföreningen i Skåne-Blekinge och kommer att redovisa aktuella trender och statistik för Sveriges trollsländor: vilka går det bra resp. dåligt för och finns det några gemensamma nämnare?
John Strand från Hushållningssällskapet i Halland berättar om hur anlagda våtmarker kan fungera som ”öar” för trollsländor i jordbrukslandskapet. John redogör med exempel från projektet LIFE-Goodstream.

Årsmöteshandlingar
– Verksamhetsberättelse 2022
Revisionsberättelse 2022
Bokslut 2022
– Verksamhetsplan 2022-2023 (antagen på föregående årsmöte)
– Föregående årsmötesprotokoll
– Våra stadgar

Dagordning årsmötet 2023
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av budget och medlemsavgift
12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer)
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning och sammankallande i densamma
17. Val av ombud till SEFs stämma
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas