Mindre kustflickslända

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) D: Kleine Pechlibelle Dk: Lille Farvevandnymfe FIN: Keritytönkorento GB: Small Bluetail N: Pyttvannymfe

iscpumk


Mindre kustflickslända finns i olika miljöer men påträffas framför allt i grunda, väldigt små vatten av tillfällig karaktär. Dessa vatten kan torka ut helt under säsongen vilket innebär mindre konkurrens från fisk, groddjur och andra arter trollsländor.

Den trivs också i grunda, blöta kärr och i mänskligt skapade vatten som i grustag och kalkbrott samt i nyskapade vatten med delvis kala stränder. I nyskapade vatten kan den inledningsvis trivas bra, men när strand- och vattenvegetation tätnar så försvinner arten. Störningar i form av mänsklig aktivitet, stranderosion eller skador orsakade av kreatur gynnar därför arten.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre kustflickslända ses sällan långt från vatten men är ändå en art som är känd för att i lämpliga vatten plötsligt dyka upp som från ingenstans, långt från närmast kända lokal. På grund av miljövalet kan mindre kustflickslända uppträda med stor säsongsmässig variation. Larvutvecklingen är ettårig, men under gynnsamma förhållanden kan en andra generation komma på vingarna.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Mindre kustflickslända är en art på spridning som i Sverige har populationer i några sydliga landskap och med spridda fynd upp till Norrköpingstrakten. Den finns i sydligaste Finland och i Danmark. Det första fyndet i Norge gjordes i Oslotrakten i ett grustag i maj 2012, där även reproduktion påvisades. Det närmaste svenska fyndet är från Kungsbackatrakten, vilket kan indikera att den finns mer utbrett längs Västkusten än vad vi känner till idag.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
ArtDatabankens Artfaktablad.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.