Mindre kustflickslända

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) D: Kleine Pechlibelle Dk: Lille Farvevandnymfe FIN: Keritytönkorento GB: Small Bluetail N: Pyttvannymfe

Mindre kustflickslända är den mindre och betydligt sällsyntare, nära släktingen till större kustflickslända, som också finns mycket mera utbrett än den mindre. Hannarna är snarlika så inte sällan är det yngre individer eller honor av mindre kustflickslända som hittas. Dessa kan vara bjärt orangeröda eller gröna i olika toner och därmed mer iögonfallande än hannarna.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre kustflickslända finns i olika miljöer men påträffas framför allt i grunda, väldigt små vatten av tillfällig karaktär. Dessa vatten kan torka ut helt under säsongen vilket innebär mindre konkurrens från fisk, groddjur och andra arter trollsländor. Den trivs också i grunda, blöta kärr och i mänskligt skapade vatten som i grustag och kalkbrott samt i nyskapade vatten med delvis kala stränder. I nyskapade vatten kan den inledningsvis trivas bra, men när strand- och vattenvegetation tätnar så försvinner arten. Störningar i form av mänsklig aktivitet, stranderosion eller skador orsakade av kreatur gynnar därför arten.

Rapporter på Artportalen till och med 2020-07-04.

Mindre kustflickslända ses sällan långt från vatten men är ändå en art som är känd för att i lämpliga våtmarker plötsligt dyka upp som från ingenstans, långt från närmast kända lokal. På grund av miljövalet kan mindre kustflickslända uppträda med stor säsongsmässig variation. Larvutvecklingen är ettårig, men under gynnsamma förhållanden kan en andra generation komma på vingarna.

Mindre kustflickslända är en art på spridning som i Sverige har populationer i några sydliga landskap och med spridda fynd upp till Västerås. Den finns i sydligaste Finland och i Danmark. Det första fyndet i Norge gjordes i Oslotrakten i ett grustag i maj 2012, där även reproduktion påvisades. Det närmaste svenska fyndet är från Göteborgstrakten, vilket kan indikera att den finns mer utbrett längs Västkusten än vad vi känner till idag. Det finns äldre fynd som uppges komma från Bohuslän men inga rapporter av arten föreligger i dagsläget därifrån. Andra landskap på tur bör vara Södermanland, Dalsland och Värmland.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
ArtDatabankens Artfaktablad.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.