Spjutflickslända

coehaskCoenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
D: Speer-Azurjungfer Dk: Spid-Vandnymfe FIN: Keihästytönkorento GB: Spearhead Bluet N: Vanlig blåvannymfe (annat svenskt namn: T-tecknad flickslända).


Spjutflickslända är en boreal art som främst hittas i vatten vilka är måttligt näringsfattiga men inte försurade med en mycket varierande och rik vegetationsstruktur i strandzonen med såväl låga- (ex starr) som högre stående växter (ex tåg och vass) liksom flytande (särskilt nate och vit näckros). Arten missgynnas av igenväxning och uttorkning av vattnen.

I mindre och grundare vatten som moss- och torvgölar kan den vara mycket talrik. I större sjöar och i mer näringsrika och öppna miljöer som i utpräglade odlingslandskap är den ovanlig eller saknas helt. Spjutflickslända förekommer också längs en del långsamt rinnande vatten.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Äggen läggs i flytbladsvegetation som i gäddnate. Larverna återfinns i partier med gles vegetation, gärna i bestånd av sjöfräken och olika nateväxter. Larvutvecklingen är ett- till fyraårig men tar normalt två eller tre år.

I skogsmark kan detta vara den vanligaste eller en av de vanligaste trollsländorna i hela Norden. Spjutflickslända är dock inom sitt utbredningsområde på kontinenten på kraftig tillbakagång. Största skälen är försurning, övergödning och uttorkning, effekter som de senaste decennierna förstärkts av klimatförändringar. Den är rödlistad som akut hotad i många europeiska länder och särskilda åtgärds- och uppföljningsprogram har tagits fram i åtminstone Nederländerna.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.