Ångermanland

Spjutflickslända Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

Parningshjul av spjutflickslända. Hanen är blå medan honan förekommer i flera olika färgformer. Foto: Patrik Nilsson.

30 arter hade noterats i Ångermanland när utkastet på denna text skrevs. Vi konstaterade då ”att det fanns flera luckor i artlistan, med dels arter som finns i grannlandskapen och dels sådana på väg söderifrån. Artlistan kan med andra ord förändras ganska mycket framöver.” Sedan dess har inte mindre än sex för landskapet nya trollsländor rapporterats vilket fört upp summan för landskapet till 36 (vilket i juli 2022 blev 37). De tre nomineringarna omfattade vitt skilda arter men som alla är vanliga i miljöer i Ångermanland. De två övriga utgjordes av guldtrollslända Cordulia aenea och kungstrollslända Cordulegaster boltonii (Hälsinglands landskapstrollslända).

Spjutflicksländan är en av de vanligare arterna i Ångermanland liksom i flera andra mer skogsdominerade landskap. Det är en av de allra tidigaste arterna att börja flyga. Normalt ses de första lämna sina larvstadier under de sista dagarna i april, åtminstone i de sydligaste landsändarna. De tidigaste brukar kunna hittas vid grunda, vindskyddade vatten med hög solinstrålning.

Spjutflickslända är en boreal art som främst hittas i vatten vilka är måttligt näringsfattiga men inte försurade med en mycket varierande och rik vegetationsstruktur. Arten missgynnas av igenväxning och uttorkning av vattnen. I mindre och grundare vatten som moss- och torvgölar kan den vara mycket talrik. Söderöver är den dock starkt minskande och har försvunnit eller är akut hotad i många europeiska länder. Största skälen till detta utgörs av förändringar av dess livsmiljöer genom övergödning och torka, effekter som de senaste decennierna förstärkts av klimatförändringar. Den saknas eller är mycket sällsynt i mer öppna landskap och på sikt kan Sverige ha ett ansvar för spjutflicksländans fortlevnad.

Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

”Spjut” kommer av den eller de svarta teckningarnas form på bakkroppen närmast mellankroppen. Foto: Håkan Jernehov.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.