Bli faunaväktare!

Hjälp oss att förbättra kunskapen om arters förekomst och populationsutveckling genom att bli faunaväktare! Genom återkommande besök följs arters tillstånd upp, och eventuella hot mot lokaler kan uppmärksammas.

En trollslända detaljstuderas av deltagare på en av Trollsländeföreningens aktiviteter. Foto: Annica Nettrup.

Faunaväkteriet bygger på att naturintresserade bidrar med kunskap genom att övervaka arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare. Genom regelbundna besök följer faunaväkteriet arters status och trender. SLU Artdatabanken är nationell koordinator och driver tillsammans med flera organisationer olika övervakningsprojekt.

Du som faunaväktare kan göra en stor insats genom att leta efter arter och rapportera in dem i Artportalen. Det är också värdefullt att rapportera om man inte hittar arten, till exempel när besök görs på platser varifrån den tidigare är känd. Detta rapporteras genom att välja ”Ej återfunnen” i Artportalen.

Eftersom många arters utbredningsområden är dåligt kända är det särskilt intressant att söka efter dem på nya platser och de delar av landet som saknar fynd. Regelbundna återbesök gör att artens eller arternas tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. För att kunna göra kvalificerade naturvårdsbedömningar är långa tidsserier en ofta efterfrågad men saknad kunskap

På Artportalen lagras all data och blir tillgänglig så att utvärdering och analyser kan göras. Genom samarbete kan övervakningen och uppföljningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter.

Arterna som ingår är rödlistade eller omfattas av art- och habitatdirektivet, åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper samt miljöövervakningen. Syftet med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet genom att samla in grundläggande kunskap om förekomst och trender.

Har du frågor eller vill delta? Kontakta Sofia Blank.

aesvir
Grön mosaikslända är en av arterna som ingår i Faunaväkteriet. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!