Bohuslän

Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

En hane i all sin prakt. Foto: Marika Lagerqvist.

I landets västligaste utpost har 47 arter trollsländor observerats, några för första gången under de senaste åren. Ytterligare några borde gå att finna då de finns i de intilliggande landskapen. Vem blir först att i Bohuslän hitta exempelvis myrflickslända, mindre kustflickslända* eller fjällmosaikslända? Våra tre nomineringar bestod av arter som rapporterats flitigt och finns i miljöer som är väl representerade i landskapet. De övriga två utgjordes av ljus lyrflickslända Coenagrion puella och bred trollslända Libellula depressa. (*Uppdatering: 48 arter, sedan mindre kustflickslända hittades i aug. 2022)

I Bohuslän trivs citronfläckad kärrtrollslända väl och finns där på många håll. Äldre hannar och i mindre mån även honor känns igen på sin citrongula fläck på bakkroppen. Denna kan lysa på långt håll och kan ses blixtra till även i flykten.

Citronfläckad kärrtrollslända gick i Västeuropa starkt tillbaka under främst andra halvan av 1900-talet då den försvann helt från flera länder. Tillbakagången var troligen mest kopplad till storskaliga landskapsförändringar som dränering och uppodling av livsmiljöer. Arten är fridlyst och har ett starkt skydd i EU:s medlemsländer genom att den är upptagen i habitatdirektivets bilaga 2 och 4.

I Sverige är citronfläckad kärrtrollslända utbredd över södra Sverige och längs med Norrlandskusten. Arten är allmän i södra delen av landet och har sannolikt sin starkaste förekomst inom EU just i Sverige. Den förekommer i ett relativt brett spektrum av miljöer – från näringsfattiga brunvattensjöar till näringsrika sjöar och dammar samt i svagt rinnande vatten.

Hanen ses ofta spana från strån och pinnar som sticker ut i eller står upp i vattnet eller på flytande växter som näckrosor. Båda könen söker föda i solbelysta miljöer i anslutning till våtmarker, som i gläntor, ängar och öppna och halvöppna buskmarker. Där sitter de i växtlighet i eller mellan grästuvor snarare än direkt på marken. Honan lägger vanligtvis ägg ensam men har ibland sällskap av en vaktande hane. Artens larvutveckling varierar från ett till tre år, varav två troligen är det normala. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Honan. Foto: Anders Björkengren.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Hona citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.