Gotland

Kilfläckslända Aeshna isoceles (Müller, 1767)

Bortsett från smal ”midja” på hanen och skillnader i parningsorganen är könen närmast identiska. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

På den största ön i Östersjön har det setts 43 arter trollsländor. Några av dessa sågs i landet för första gången på just Gotland och andra är vanligare här än någon annanstans. Trots att flera sällsyntheter har setts på ön är det totala antalet arter lågt. Bristen på permanenta, rinnande vatten och vidsträckta myrmarker gör att många vanliga arter i resten av landet troligtvis aldrig kommer att påträffas på ön. Våra tre nomineringar hade alla en tydlig koppling till landskapet. De andra två kandidaterna utgjordes av blå kejsartrollslända Anax imperator (Skånes landskapstrollslända) och mindre smaragdflickslända Lestes virens.

Kilfläckslända är en tacksam art då den inte liknar någon annan i Europa förekommande trollslända. Sedd bra är kilfläckslända omisskännlig. Ingen annan stor art i Europa har kombinationen gröna ögon, gult ansikte, enhetligt orangebrun färg och – förstås – den gula ”kilen” på början av bakkroppen som gett arten dess svenska namn.

Det är helt enkelt svårt att ta fel, till skillnad från en del andra, mer snarlika arter. Kilfläckslända har i Sverige en fragmenterad utbredning som är koncentrerad till de sydöstra landskapen. Det finns tecken på att dess utbredning utökas gradvis, särskilt på senare år, då fynd gjorts i nya landskap. Ingenstans är den dock så vanlig och utbredd som på Gotland, där den finns på hela ön. I övriga delar av Sverige finns den mest lokalt och det kan vara långt mellan fyndplatserna.

Kilfläckslända förekommer i rena, näringsrika, vegetationsrika och grunda vatten som vassjöar, diken, kanaler och dammar. Inte sällan utgörs vattnen av människoskapade miljöer som före detta tegelbruksdammar eller märgelgravar. I vattnen med kilfläckslända återfinns ofta flytblads- eller vattenväxter som vattenaloe, gäddnate, vattenblink och dyblad.

Larvutvecklingen är normalt tvåårig. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Ännu en hane som visar upp alla karaktärer som gör arten så enkel att känna igen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!