Urval och omröstning

Efter långa och noggranna övervägningar nominerade Trollsländeföreningen under 2021, i samarbete med Natursidan.se, tre arter trollsländor per landskap att rösta på. Varje art presenterades och skälen till att de nominerats framgick. Här redogör vi för hur omröstningen och urvalsprocessen gick till.

Bandad ängstrollslända har endast påträffats tillfälligt i landet och ansågs därför inte vara aktuell för landskapsnominering. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Rösta på din favorit som ditt landskaps trollslända!
Så lät budskapet som gick ut till medlemmar och allmänhet i diverse grupper på Facebook, i Sveriges Radio, på Instagram, i pressmeddelanden med flera platser. Vi presenterade nomineringarna landskapsmässigt för alla de olika arter som föreslogs som landskapstrollsländor. Genom att klicka sig fram mellan landskapen kunde man rösta på sin egen favorit för varje landskap, eller nöja sig med sitt eget landskap. För varje landskap fanns det tre arter att välja på, och varför vi nominerat just dessa framgick under respektive art.

Så här kom vi fram till de olika förslagen
65 arter trollsländor hade till och med att röstningen genomfördes (och fortfarande) observerats i Sverige. Sju arter som endast observerats tillfälligt eller som inte förökar sig regelbundet i landet utelämnades. Även vassmosaikslända uteslöts då denna sedan tidigare var utsedd till Närkes landskapsinsekt. Kvarstod gjorde 57 arter som fördelades på 24 landskap. Det innebar att en viss art kunde vara nominerad i mer än ett landskap men ingen art nominerades för mer än två.

Det vi beaktade var följande:
• Arten har sin huvudsakliga förekomst i landskapet.
• Arten är rödlistad eller minskande.
• Arten är med i Artskyddsförordningen/art- och habitatdirektivet och/eller med i faunaväkteri.
• Arten hittades/beskrevs i Sverige för första gången eller till och med i landskapet.
• Arten är knuten till en specifik miljö vi vill uppmärksamma.
• Arten är enkel att känna igen.
• Antal rapporter av arten från respektive landskap.
• Att någon art från varje trollsländesläkte skulle representeras.
• Att samtliga 57 arter fanns med.

Den sista punkten valdes i slutändan bort och därför saknades, utöver de sju tillfälliga och Närkes vassmosaikslända, fem arter: pudrad smaragdflickslända, större kustflickslända, höstmosaikslända, gulfläckad glanstrollslända och större ängstrollslända. Dessa är samtliga allmänna och vitt utbredda arter. Där de är som allra vanligast finns flera andra arter som av olika skäl borde prioriteras eller helt enkelt passade bättre. De fem arternas släkten representeras också av andra arter.

Pudrad smaragdflickslända var en av de få arter som inte nominerades. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!