Öland

Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

De vita bihangen på bakkroppen skiljer arten från alla andra förutom bred kärrtrollslända. Foto: Per Nyström.

På Öland har 48 arter trollsländor observerats, varav några mycket sällsynta och blott tillfälliga arter. Att inte fler arter påträffats beror främst på att Öland saknar permanenta vattendrag. Våra tre nomineringar var arter som är vanliga på Öland men ganska sällsynta i stort. De två övriga nomineringarna för landskapet var mindre kustflickslända Ischnura pumilio och kraftig smaragdflickslända Lestes dryas.

Pudrad kärrtrollslända är en av de arter Sverige kan sägas ha ett särskilt ansvar för då den gått mycket starkt tillbaka i övriga EU. Därför är den listad i EU:s Art- och Habitatdirektiv och är föremål för faunaväkteri. På Öland trivs den väl och finns där i stora populationer på många platser. Pudrad kärrtrollslända är tillsammans med bred kärrtrollslända de enda trollsländorna i Sverige att ha helvita bihang på bakkroppen. På Öland saknas dock den breda arten vilket gör artbestämningen enkel!

Pudrad kärrtrollslända förekommer i olika slags stillastående vatten. Oftast påträffas arten i mindre, näringsfattiga vatten som brunvattensjöar, med rik flytbladsvegetation och pors i strandvegetationen. Den gynnas av nyskapade vatten och förekommer regionalt i gamla grustag eller liknande. Dessa växer dock snabbt igen och kan på bara några år bli olämpliga som livsmiljöer för arten.

Hanen är lätt att hitta när han övervakar sitt territorium från näckrosor, utskjutande stenar eller strån. Honor och yngre hanar finns i solbelysta, intilliggande halvöppna miljöer. Honan lägger ägg vid vattenytan utan hanens sällskap. Larverna lever i grunda, vegetationsrika vattenmiljöer och larvernas utveckling tar normalt tre år. Förvandlingen kan ske nästan synkroniserat, med hela populationer som lämnar larvlivet samtidigt. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Parningshjul, med hanen överst. Foto: Claus Rueffler.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Ung hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.