Norrbotten

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

En revirhållande hane på sten ute i ett vattendrag. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

I Norrbotten har 30 arter trollsländor till dags dato rapporterats. Det är ganska mycket för ett så nordligt beläget landskap, men vi tror ändå det finns mer att upptäcka. Arter som exempelvis större ängstrollslända är på spridning söderifrån och visst borde månflickslända finnas i landskapet? Nomineringarna utgjordes av grön flodtrollslända, som i landet nästan uteslutande finns i Norrbotten, samt två arter med nordlig koppling som söderöver redan drabbats negativt av klimatförändringarna men som är vanliga i norr: mindre glanstrollslända Somatochlora arctica och fjällmosaikslända Aeshna caerulea (Härjedalens landskapstrollslända).

Grön flodtrollslända är en för svenska förhållanden en exklusiv art som enbart finns längs några älvar i Norrbotten och mer fåtaligt där dessa anlöper från Lappland. Den är listad i EU:s Art- och Habitatdirektiv och är föremål för faunaväkteri. Alla har vi olika relationer till olika trollsländor, men de som sett grön flodtrollslända verkar vara rörande överens om att det är en verklig favorit och att det är en av eller till och med den allra vackraste trollsländan i Sverige. Synd då att inte fler har sett den!

Det är den största av de så kallade flodtrollsländorna inom vårt område. Det mest slående med flodtrollsländorna är att deras ögon är helt åtskilda, till skillnad från alla andra egentliga trollsländor. Utbredningsområdena för de andra två svenska flodtrollsländorna överlappar inte den gröna flodtrollsländans, vilket gör artbestämningen tacksam.

Grön flodtrollslända är utbredd över stora delar av Europa och österut genom Sibirien till Bajkalsjön. Arten har tidigare minskat och bedömts som hotad i flera länder men sedan mitten av 1990-talet har den uppvisat en positiv trend. Denna trend verkar nu ha avstannat, liksom för de flesta andra arter som på kontinenten är knutna till rinnande vatten. i Sverige har den dock nyligen hittats på fler platser än tidigare vilket dock troligen beror på att den tidigare förbisetts snarare än att den expanderat.

Enklast ser du grön flodtrollslända med hjälp av kikare på öppna platser längs med eller i närheten av vattendrag, till exempel i gläntor och gles skog, på vägar och parkeringsfickor, samt när hanarna under revirhållandet sitter på stenar ute i älvarna.

Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

En yngre, fräsch hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!