Årsmöte 2020

Samtliga medlemmar kallas till föreningens årsmöte 28 november 2020 kl. 15.00. Mötet pågår i maximalt två timmar via Zoom.

Mötet börjar med kortare föreläsningar. Magnus Billqvist berättar om årets mest spännande fynd samt nya provinsfynd av trollsländor. Boken om Närkes trollsländor trycks under november och den berättar Per Karlsson Linderum mer om.

Handlingar
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning 2019
Verksamhetsplan 2020-2021
Föregående årsmötesprotokoll
Våra stadgar

Dagordning
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av budget och medlemsavgift
12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer)
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning och sammankallande i densamma
17. Val av ombud till SEFs stämma
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

I våras tvingades vi skjuta fram årsmötet och planen var att kalla till ett möte när det var möjligt att ses. Som alla är införstådda med har detta inte varit möjligt, men vi kan inte skjuta på det längre. Därför kommer årsmötet denna gång att hållas digitalt via Zoom.
För att vara med behöver du inget program. Se nedan under ”Tänk på” för mer information.

Anmälan krävs för att få den länk som behövs för att vara med. När det är dags så klickar du på länken för att ansluta till mötet. Förutom en länk får du när du anmäler dig ett id för mötet och ett lösenord. Ibland behövs dessa inte utan du kommer in bara genom att klicka på länken. Anmäler dig gör du senast dagen innan till Ingela.

Årsmötet börjar kl. 15.00 men redan kl. 14.30 kan du ansluta för att testa tekniken och prata med andra. Handlingarna till årsmötet hittar du ovan. Där hittar du verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan, stadgar, föregående årsmötesprotokoll och dagordning.

Tänk på:
• Att du har en fungerande mikrofon och ljudkälla (hörlurar, headset el motsv).
• Under mötet sätter alla utom den som pratar sina mikrofoner på mute (överstruken mikrofonsymbol).
• Webbkamera är trevligt men det är inte en nödvändighet. Det kan bli så att vi måste stänga av våra kameror om kvaliteten blir för hackig. Ljudet är viktigast!
Det finns olika funktioner som vi kan komma att använda. Från vänster i Zooms fönster:
• ”mute”: stänga av och sätta på din mikrofon
• ”participants”: tryck där och den högra kolumnen vecklas ut.
Under namnen på de som deltar finns ett antal knappar. Här finns olika symboler:
– ”raise hand” – tryck på den om du vill säga något. Då syns en hand bredvid ditt namn.
– ”yes” – trycker du om du vill rösta ja till något och ”no” om du säger nej.
• ”Share screen”: här trycker man om man ska dela sin skärm med resten av deltagarna. Detta kan du dock inte göra utan att mötets värd ger dig tillåtelse.
• ”Chat”: är helt enkelt en chat. Kan vara bra att använda om man vill meddela något som går lika bra att skriva eller som måste skrivas (som att man inte får igång sin mikrofon eller för att dela med sig av en länk).
• ”Reactions”: här kan man exempelvis applådera.