Årsmöte 2022

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED FÖRELÄSNING OM FÄRGSPRAKANDE TROLLSLÄNDOR I QUEENSLAND

Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningens årsmöte 3 maj 2022 kl. 18.30.

Årsmötet kommer att hållas via Zoom. För att vara med behöver du inget program. Se nedan under ”Tänk på” för mer information. Anmälan krävs för att få den länk som behövs för att vara med. När det är dags så klickar du på länken för att ansluta till mötet. Anmälningslänk hittar du här. Tillägg 3/5: Anmälan är öppen till kl. 15 idag, sen mejlas länk ut. Kolla din skräpkorg om du anmält dig men inte ser mejlet!

Förutom en länk får du när du anmäler dig ett id för mötet och ett lösenord. Ibland behövs dessa inte utan du kommer in bara genom att klicka på länken. Anmäler dig gör du via ett formulär som kommer att komma upp här inom kort.

Efter årsmötesförhandlingarna visar Magnus Billqvist bilder från en trollsländeresa till Queensland i Australien.

Hona av Ischnura pruinescens. Foto: Magnus Billqvist.

Alla handlingar inklusive dagordning för mötet finner du nedan.

Årsmötet börjar 18.30 men redan kl. 18.00 kan du ansluta för att testa tekniken och prata med andra. Mötet inleds med att vi kort går igenom hur man skriver i chatten, begär ordet och liknande som krävs för att man ska kunna rösta vid behov och vara en aktiv deltagare om man så önskar.

Handlingar
– Verksamhetsberättelse 2021
– Revisionsberättelse 2021
– Bokslut 2021
– Förslag på verksamhetsplan 2022-2023
– Föregående årsmötesprotokoll
– Våra stadgar

Dagordning
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av budget och medlemsavgift
12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer)
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning och sammankallande i densamma
17. Val av ombud till SEFs stämma
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Tänk på:
• Att du har en fungerande mikrofon och ljudkälla (hörlurar, headset el motsv).
• Webbkamera är trevligt men det är inte en nödvändighet. Ljudet är viktigast!
• Sätt din mikrofon på mute när du inte pratar (överstruken mikrofonsymbol).

Hanne av Argiocnemis rubescens. Foto: Magnus Billqvist.