Karmindammen, Trelleborg

Andra namn: Trollsländedammen, Macdonaldspölen, Hamburgerdammen

Dammen fick ett nytt tillskott i samband med att den officiellt namngavs till Trollsländedammen av Trelleborgs kommun i juni 2024.

Den så kallade Karmindammen (officiellt namngiven som Trollsländedammen av kommunen i juni 2024) är en dagvattenrecipient och återfinns i den nordvästra delen av Trelleborg. Den är omgärdad av vägar och köpcentrum och kan måhända se ganska ointressant ut men skenet bedrar. Dammen har bitvis mycket vegetation och på sikt kan den utan aktiv skötsel som så många andra liknande våtmarker helt växa igen. Tills dess lockar dess delvis blottade stränder och öar med öppen och halvöppen vegetation besökare att titta efter rara trollsländor. Trelleborgs kommun ska framöver anpassa skötseln vilket är lovvärt. Eftersom det finns många ”trollsländedammar” lär dock Karmindammen vara det namn som flest trollsländeintresserade kommer att använda sig utav.

Hitta dit
Dammen ligger här. Parkerar gör man vid något av alla köpcentrum eller hamburgerställen alldeles väster om dammen eller på andra sidan Hedvägen. Regionbuss 146 från/till Malmö har en hållplats (Trelleborg V Ringvägen) 50 meter från dammen. Man kan också ta Pågatåg till Trelleborg och från stationen antingen gå (ca 3 km) eller ta nämnda buss.

Arter
Det har inte setts mer än 21 arter vid Karmindammen, men med tanke på det tätortsnära läget i det extrema skånska odlingslandskapet på Söderslätt är antalet inte dåligt. Det är dock inte antalet arter utan snarare kvaliteten på dem som lockar. En grund damm av denna typ så här nära Sveriges sydkust har alla förutsättningar för att locka till sig mer eller mindre tillfälliga och långväga gäster. Att dammen vissa år, som 2018, helt torkat ut har snarare gynnat trollsländefaunan än det motsatta. Fiskar och groddjur missgynnas av det medan åtminstone en del trollsländor gynnas.

Vandrande ängstrollslända, Trelleborg, Sk, 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Dammen uppmärksammades för första gången under 2013, då minst sju hanar av vandrande ängstrollslända höll revir där. Arten är fortsatt en trollslända som ses mycket oregelbundet i Norden, med oftast enbart enstaka rapporter per år. Karmindammen kan vara den plats i Norden där vandrande ängstrollslända är mest pålitlig. Efter 2013 sågs den där med minst 8 ex 2014 och minst 3 ex 2015. Inga honor eller tenerala är dock rapporterade dessa tre år. Under perioden 2016–2018 sågs inga alls vid Karmindammen vilket åtminstone delvis berodde på att den stundtals torkade ut. Under 2019 sågs vandrande som aldrig förr i hela landet och Karmindammen var inget undantag: minst 25 ex sågs och både parning och äggläggning observerades. Året därpå sågs dock endast en tillfälligt besökande hane där och inga tenerala har någonsin rapporterats. Under 2021 sågs det åter äggläggning och parning samt som mest nio hanar och två honor. Även 2022 sågs enstaka exemplar.

För de som inte följt den vandrande ängstrollsländans förekomst vid Karmindammen var det troligtvis först under 2021 som platsen uppmärksammades. Landets blott andra karmintrollslända, en hane, uppehöll sig då vid dammen. Den var dock mycket svårsedd och sågs endast då och då. Många fick lämna platsen utan att ha sett den. Men många besökare insåg att dammen var väl värd ett besök, för utöver de två hittills nämnda arterna finns där flera andra att njuta av. Under 2022 sågs återigen karmintrollslända vid dammen.

Karmintrollslända, Trelleborg juni 2021. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre rödögonflickslända är under sensommaren talrik och mindre kustflickslända ses ganska enkelt längs stränderna. Kilfläckslända håller revir och ses inte sällan göra akrobatiska manövrar med och mot blå kejsartrollslända. Även mindre kejsartrollslända ses allt oftare vid dammen och tidigare under säsongen även tidig mosaikslända. Vill man träna sig på ängstrollsländor så finns blodröd, större och tegelröd ängstrollslända att jämföra de vandrande med.

Vill du besöka Karmindammen och hitta rara trollsländor rekommenderas besök i samband med låg- eller högtryck söderifrån. Det ökar chanserna för att något sällsynt ska ha dumpit ned.

Tänk på
Vissa år häckar och/eller rastar en del vadarfåglar i dammen.

Tillbaka till sidan med lokaltips.

/Magnus Billqvist

Kilfläckslända, Trelleborg juni 2021. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.