Landskapstrollsländor

Nu är omröstningen av landskapstrollsländor slutförd: stort tack till alla er som röstade! Styrelsen kommer nu att se över resultatet och framöver presentera det på olika sätt.

Rösta på din favorit som ditt landskaps trollslända! Här presenterar vi nomineringarna för de olika arter vi föreslår som landskapstrollsländor. Klicka på respektive landskap nedan för att se mer om de tre arter som är nominerade för varje landskap, varför vi förordar just dem och för att rösta på din(a) favorit(er). Du kan rösta en gång per landskap senast den 7 juni (förlängd tid efter önskemål).

Även om det går förhållandevis bra för trollsländorna i Sverige så vill vi uppmärksamma dem och miljöerna de lever i mer. Väldigt få arter är nationellt rödlistade men vi har ett moraliskt ansvar för ett knippe arter som är relativt vanliga här men hotade i stora delar av övriga EU. Pågående klimatförändringar har gjort att vi fått en del nya arter söderifrån, samtidigt som nordliga arter drar sig allt längre norrut. En del arter är välkända och enkla att se och känna igen, med stor utbredning. Andra är mer sällsynta för att de exempelvis är knutna till specifika miljöer eller så finns de endast regionalt. Ett sätt att uppmärksamma trollsländorna och deras miljöer är att utse en landskapstrollslända för varje landskap. I våra nomineringar har vi försökt spegla ovanstående och nedan redovisar vi för hur vi har resonerat.

Siffran i parentes motsvarar antalet arter trollsländor som rapporterats från landskapet t o m 2020. Vill du läsa mer om arterna i Sverige så finns de alla presenterade här.

 • Blekinge (52)
 • Bohuslän (47)
 • Dalarna (46)
 • Dalsland (46)
 • Gotland (42)
 • Gästrikland (48)
 • Halland (51)
 • Hälsingland (42)
 • Härjedalen (20)
 • Jämtland (26)
 • Lappland (25)
 • Medelpad (41)
 • Norrbotten (30)
 • Närke (53)
 • Skåne (58)
 • Småland (57)
 • Södermanland (52)
 • Uppland (54)
 • Värmland (49)
 • Västerbotten (32)
 • Västergötland (53)
 • Västmanland (53)
 • Ångermanland (35)
 • Öland (48)
 • Östergötland (55)

Så här har vi kommit fram till de olika förslagen
65 arter trollsländor har till och med 2020 observerats i Sverige. Sju arter som endast observerats tillfälligt eller som inte förökar sig regelbundet i landet har utelämnats. Detsamma gäller vassmosaikslända då denna sedan tidigare är utsedd till Närkes landskapsinsekt. Kvarstår gör då 57 arter som ska fördelas på 24 landskap. Detta innebär att samma art förekommer som förslag för mer än ett landskap, men vi har minimerat det så att samma art inte finns med mer än som mest två gånger.

Det vi beaktat är följande:
• Arten har sin huvudsakliga förekomst i landskapet.
• Arten är rödlistad eller hotad.
• Arten är med i Artskyddsförordningen/art- och habitatdirektivet/faunaväkteri.
• Arten hittades/beskrevs i Sverige för första gången i landskapet.
• Eftersträvat representation av samtliga släkten.
• Arten är knuten till en specifik miljö vi vill uppmärksamma.
• Arten är enkel att känna igen.
• Antal rapporter av arten från respektive landskap.
• Eftersträvat att samtliga 57 arter finns med.

Den sista punkten har vi valt att inte helt uppnå, därför saknas, utöver de sju tillfälliga och vassmosaikslända, fem arter: pudrad smaragdflickslända, större kustflickslända, höstmosaikslända, gulfläckad glanstrollslända och större ängstrollslända. Där de är som vanligast finns flera andra arter som av olika skäl bör prioriteras eller helt enkelt passar bättre, och deras släkten representeras av andra arter.