Mindre glanstrollslända

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) D: Arktische Smaragdlibelle Dk: Arktisk Smaragdlibel FIN: Hoikkakiiltokorento GB: Northern Emerald N: Myrmetallibelle (äldre svenskt namn: nordlig glanstrollslända, annat namn: tajgatrollslända).


Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre glanstrollslända är bunden till torvmiljöer och återfinns därför endast i näringsfattiga och sura miljöer som myrar och mossar. Miljöerna ska vara blöta och halvöppna med spridda bestånd av tall i främst myrarnas kantzoner. Arten missgynnas av uttorkning (genom exempelvis dikning), igenväxning (genom att björk vandrar in) och förändring av näringsbalansen till mer näringsrika förhållanden (vilket förändrar vegetationen).

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hane. Foto: M. Billqvist / Trollsländeföreningen.

Honan lägger ägg i gungfly eller i naturliga, väldigt små vattensamlingar samt sådana som bildas av tramp på stigar och längs spänger. Larverna lever i blöt vitmossa, ofta inte på större djup än 15-30 cm. Mindre glanstrollslända kan därför förekomma på myrar som helt saknar öppna vatten.

Larvutvecklingen är normalt minst tvåårig. Larverna tål extremt sura förhållanden och kan överleva flera veckor frysta i vatten.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Utbredningen är palearktisk och sträcker sig från Skottland i väster till Japan i öster. I Europa har den utanför Skandinavien och Ryssland en mycket fragmenterad utbredning med isolerade populationer. På flera håll på kontinenten har den gått starkt tillbaka och är hårt drabbad av landskaps- och klimatförändringar som förändrar miljön. Den är därför rödlistad i flera länder och i vissa har riktade åtgärder satts in för att gynna arten. I Norden är den fortfarande allmän, förutom i de södra delarna av Skåne, på Öland och i Danmark. Det enda svenska landskapet helt utan fynd är Gotland.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


somarckLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.