Tvåfläckad trollslända

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) D: Zweifleck Dk: Toplettet Falkelibel FIN: Liitokorento GB: Eurasian Baskettail N: Toflekklibelle

Tvåfläckad trollslända ses oftast ute över sjöar. Foto: Per Karlsson Linderum / Trollsländeföreningen.

Från att ha betraktats som en stor sällsynthet, har tvåfläckad trollslända under 2000-talet hittats på en mängd platser i Sverige. Mycket tyder på att arten ökat men också att allt fler som tittar på trollsländor använder kikare. Detta kan nämligen vara ett stort hjälpmedel för att se arten då hanen flyger mycket längre ut över öppet vatten än andra arter. Endast sällan kommer den nära strandkanten, men dagar med kraftig vind kan den flyga närmare i partier med lä. Spana efter patrullerande hanar som ofta håller revir över partier med näckrosor.

Födosöket sker ofta högt upp i trädkronor men också något lägre längs skogsvägar och i gläntor. Inte sällan hittas den också i trädgårdar. Tvåfläckad trollslända finns i rena, stillastående sjöar och dammar, främst i skogsmiljö, med rik fiskförekomst, vassruggar och bitvis rik flytbladsvegetation, särskilt med näckrosor. Även om enstaka exemplar av kan påträffas tillfälligt i andra miljöer så återfinns endast larver av arten i fiskrika vatten. Larvernas stora taggar utgör ett  skydd mot rovfiskar och därför en konkurrensfördel gentemot de flesta andra trollsländelarver vilka saknar detta skydd.

Troligtvis finns den ännu mera spritt än vad fyndbilden idag visar. I regioner där arten särskilt eftersökts har den hittats på många platser. I Finland finns den i södra och centrala delarna, och många fynd av larver och larvhudar talar för att den även där är mer allmänt förekommande. Från Danmark är den försvunnen och i Norge är den endast känd från några platser i de sydöstra delarna av landet.

Arten har fått sitt namn efter de två större, mörka fläckar den har på vingarna. Dessa är dock svåra att se under flykten, i vilken andra karaktärer är bättre att titta efter. Med lite vana är den ganska enkel att hitta bland vanligare arter som fyrfläckad trollslända. Tvåfläckad flyger mycket länge och närmast oavbrutet, med en kraftigare och mer målmedveten flykt. För den som vill uppleva arten på nära håll rekommenderas att leta efter nyförvandlade exemplar i strandkanten eller hoppas på turen att stöta på vilande exemplar under födosök.

Rapporter av arten på Artportalen t o m 2022-06-11.
Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.
Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.