Tvåfläckad trollslända

epibimkEpitheca bimaculata (Charpentier, 1825) D: Zweifleck Dk: Toplettet Falkelibel FIN: Liitokorento GB: Eurasian Baskettail N: Toflekklibelle


Tvåfläckad trollslända finns i rena, stillastående sjöar och dammar, främst i skogsmiljö, med rik fiskförekomst, vassruggar och bitvis rik flytbladsvegetation, särskilt med näckrosor. Även om enstaka exemplar av kan påträffas tillfälligt i andra miljöer så återfinns endast larver av arten i fiskrika vatten. Larvernas stora taggar utgör ett  skydd mot rovfiskar och därför en konkurrensfördel gentemot de flesta andra trollsländelarver vilka saknar detta skydd.

Från att ha betraktats som en stor sällsynthet, har arten sedan 1990-talet hittats på många nya lokaler i Sverige. Mycket tyder på att det är det ökade intresset för trollsländor parat med större användande av kikare som står för de flesta nyupptäckter.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

I Finland finns den i södra och centrala delarna, och många fynd av larver och larvhudar talar för att den även där är mer allmänt förekommande. Från Danmark är den försvunnen och i Norge är den endast känd från några platser i de sydöstra delarna av landet.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.