Blåbandad jungfruslända

Calopteryx splendens (Harris, 1782) D: Gebänderte Prachtlibelle Dk: Blåbandet Pragtvandnymfe FIN: Neidonkorento GB: Banded Demoiselle N: Båndpraktvannymfe

Foto: Marika Lagerqvist.


Blåbandad jungfruslända, Blekinges landskapstrollslända, finns i vegetationsrika, långsamt rinnande vatten med gyttjiga eller siltiga bottnar. Vattnen får inte vara skuggade på båda sidor, och den är därför mer förekommande i öppna och halvöppna landskap än i mer slutna.

Den är troligtvis mer tolerant mot föroreningar än blå jungfruslända och återfinns därför även i mindre rena och mer näringsrika vattendrag och kanaler.

calsplk

Utbredningen enligt Artportalen till och med 2015.

Det är inte ovanligt att hitta blåbandad jungfruslända i sjöar och andra ej rinnande vatten om det finns vattendrag i närheten. Enstaka individer ses ofta förvånansvärt långt från vatten i oväntade miljöer, som till exempel längs vägar inne i samhällen.

Arten lägger ägg i vattenväxter som i olika slingeväxter, pilblad och igelknoppar. Larverna lever bland rötter och växter som dikeslånke, knoppslinga och axslinga. Larvutveckling.

Arten är allmän och vitt utbredd i Danmark utom på Bornholm. I Sverige finns den upp till Hälsingland. I Norge endast i den allra sydligaste delen. I Finland förekommer blåbandad jungfruslända i den södra halvan av landet, men är liksom i Sverige vanligare i den allra sydligaste delen.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av blåbandad jungfruslända.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.