Bli faunaväktare av trollsländor!

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt om trenderna i deras populationsutveckling krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet.

Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter. Genom samarbete kan övervakningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Faunaväkteriet vill också väcka folks intresse för studier av rödlistade arter.

Se mer här!