Bred kärrtrollslända

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) D: Zierliche Moosjungfer Dk: Åkande-Kærguldsmed FIN: Lummelampikorento GB: Lilypad Whiteface N: Vannliljetorvlibelle


Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända, Dalslands landskapstrollslända, är en på många håll i Sverige ovanlig art men förekommer mer allmänt i östra Mellansverige. Båda könen har ett karaktäristiskt utseende med klubbformad bakkropp och hanen är dessutom blåfärgad. Även hanens beteende är typiskt då den ofta vilar på näckrosblad. Sländan har en historia av tillbakagång i södra och västra Europa och är klassad som skyddsvärd inom EU. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen. Är den så sällsynt i Smålandslänen och Västra Götaland som fyndbilden anger eller bara förbisedd och hur utbredd är arten i norra Sverige?

Livsmiljö och ekologi

Foto: Göran Håkansson.

Foto: Göran Håkansson.

Bred kärrtrollslända förekommer framförallt i näringsfattiga till måttligt näringsrika skogssjöar, ofta av brunvattentyp, med riklig vegetation av näckrosor. Larven är mycket taggig och blir inte så lätt byte för fisk. Den klarar sig därför bra i fiskrika vatten där den har en konkurrensfördel gentemot andra trollsländor. Särskilt förekomst av abborre tros gynna bred kärrtrollslända genom att denna fisk kan äta stora mängder av mosaiksländelarver, men inte larver av bred kärrtrollslända.

Flera studier indikerar att arten föredrar vatten med relativt högt pH och undviker sura vatten. Artens svenska utbredning pekar också mot detta i och med att den har sina starkaste förekomster i mer kalkrika områden. Detta kan möjligen vara en indirekt effekt av att arten gynnas av fisk som försvinner i för sura vatten och därmed skapar förutsättningar för dominans av andra och mer fiskkänsliga trollsländor.

Arten har pekats ut som en möjlig indikatorart för generellt artrika vatten.

Larvutvecklingen är treårig och den fullbildade sländan flyger främst från slutet av maj till slutet av juli.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Utseende och artbestämning
Liksom andra kärrtrollsländor har bred kärrtrollslända svarta vingbasfläckar och tydligt vitt ansikte. Namnet kommer av att bred kärrtrollslända har en vidgad bakkropp som bildar en klubba vilket ses bäst ovanifrån. Den är unik bland nordiska arter med sin färgsättning och tydligt klubbformade bakkropp.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända är tillsammans med pudrad kärrtrollslända de enda arterna med vita analbihang. Det är också oftast pudrad kärrtrollslända som man riskerar förväxla den med. Pudrad kärrtrollslända har smalare bakkropp, saknar klubba och har svarta vingmärken. Hanen av bred kärrtrollslända har vita vingmärken på ovansidan och svarta på undersidan vilket går utmärkt att se på avstånd genom kikare. De vita vingmärkena kan variera något i färg och deras svarta undersida kan i vissa lägen förvirra betraktaren.

Hanen är också vitpudrad på främre delen av bakkroppen. Det finns flera arter som är pudrade och kan förekomma i samma miljöer. Dessa saknar dock vita ansikten och är snarare blå- än vitpudrade, har mörka vingmärken och rak bakkropp.

Unga hanar och honor av bred kärrtrollslända är gulsvarta i färgen och därmed lika de fyra andra kärrtrollsländorna. Den klubbformade bakkroppen och vita analbihangen visar dock tydligt att det är bred kärrtrollslända.

Utbredning och status
leucaukBred kärrtrollslända har en nordöstlig utbredning som sträcker sig från Frankrike i väster och till Sibirien i öster. Arten gick under 1900-talet kraftigt tillbaka från stora delar av sitt europeiska utbredningsområde och försvann helt från flera länder i södra och västra delen. Orsakerna står troligtvis att finna i övergödning och förstörelse av dess livsmiljöer. Även om arten är anpassad till vattenmiljöer med rovfisk drabbas den hårt av karpodling då karparna äter upp vattenvegetationen. På flera håll på kontinenten har dock bred kärrtrollslända sedan senaste millennieskiftet utökat eller återtagit delar av sitt forna utbredningsområde. Orsakerna är inte helt säkerställda men kan hänga ihop med förbättrad vattenkvalitet och ökande temperaturer kopplat till ett varmare klimat.

Arten är rödlistad som Nära hotad (NT) på EU-nivå och upptagen i habitatdirektivets bilaga 4.

I Sverige förekommer bred kärrtrollslända i södra delen upp till mellersta Gävleborgs län samt med enstaka fynd längs Norrlandskusten upp till Västerbottens län. Den är relativt ovanlig i större delen av sitt svenska utbredningsområde men är allmännare i östra Mellansverige i Södermanlands och Östergötlands län. Artens status i Sverige bedöms som gynnsam och den är inte rödlistad. Den är fridlyst i Sverige men det är tillåtet att samla in enstaka exemplar om det bedöms nödvändigt för att dokumentera artens förekomst.

Inventeringsmetod
Bred kärrtrollslända inventeras lättast genom att söka efter vuxna sländor medelst skådning (vid behov med kikare) och håvning. Hanarna vilar ofta på näckrosblad varifrån de gör kortare flygturer och arten är relativt lätt att hitta om den finns på en lokal. Det är då könsmogna hanar som är lättast att finna och känna igen.

Inventeringsbehov
Det finns sannolikt ett stort mörkertal av oupptäckta lokaler för bred kärrtrollslända. Särskilt värdefullt är eftersök av arten i vissa områden där fynd i dag saknas. Det är till exempel oklart om arten saknas eller är mycket ovanlig i Smålandslänen och Västra Götalands södra skogsbygder eller om den bara är förbisedd i denna del av landet.

Av stort värde är också att få bättre kunskap om artens utbredning norr om Dalälven. Fynd som kommit in de senaste åren indikerar att den kanske finns spridd längs med en stor del av Norrlandskusten.

OBS: vi tar gärna emot bilder på honor, tenerala av båda könen, larver och larvhudar. Kontakta Magnus.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Faunaväktarbroschyr maj 2017
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.