Grön mosaikslända

Aeshna viridis (Eversmann, 1836) D: Grüne Mosaikjungfer Dk: Grøn Mosaikguldsmed FIN: Viherukonkorento GB: Green Hawker N: –


Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Grön mosaikslända är ovanlig och endast lokalt förekommande i landet. De allra flesta rapporterna av arten är felaktiga och utgörs vanligen av den betydligt vanligare blågröna mosaiksländan, vars hona också ofta är huvudsakligen grön samt ses vanligt i trädgårdar, vilket grön mosaikslända sällan besöker. Den förväxlas också ofta för blå kejsartrollslända och, under perioden maj-juni när grön mosaikslända inte börjat flyga, med tidig mosaikslända.

En stor, blågrön (hane) eller grön (hona) slända som ofta lägger sina ägg på växten vattenaloe. Arten är hotad på många håll i Europa och särskilt skyddad inom EU. I Sverige är den relativt ovanlig och påträffas framförallt i östra Mellansverige. Förmodligen finns den dock på många oupptäckta platser. Särskilt i sydöstra Sverige och i Norrland saknas kunskap om artens status. Det är Östergötlands landskapstrollslända.

Livsmiljö och ekologi
Grön mosaikslända förekommer huvudsakligen i vatten med vattenaloe Stratiotes aloides. Den växer i måttligt näringsrika till näringsrika vatten, dock rena och ej övergödda och med högt pH. Grön mosaikslända lägger ofta sina ägg på vattenaloe där larverna kan utvecklas skyddade från fisk genom vattenaloens taggiga blad. Larven kan dock även leva på andra vattenväxter och arten påträffas ibland i vatten utan vattenaloe. Grön mo­saikslända har pekats ut som en möjlig indikatorart för artrika vatten. Även sjöar med vattenaloe har visat sig vara artrikare än sådana utan.

aesvir

Fenologi 2010-2015. Obsar utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data fr Artportalen.

Det tar 2-3 år från att äggen kläckts till att larven lämnar vattnet och den fullvuxna sländan ger sig iväg på sin första flygtur. De vuxna individerna är skickliga flygare och kan påträffas långt från sina vattenmiljöer. Arten är känd för att börja flyga sent på dagen och vid varm väderlek fortsätta in till skymningen. När arten är inaktiv, dvs. nätter, kväl­lar, morgnar och vid ostadig väderlek, så vilar den i träd, buskar eller annan vegetation och kan då vara mycket svårlokaliserad.

Flygperioden är från juli till september men liksom för de flesta trollsländor påverkas flygperioden av vädret. Under varma somrar flyger den tidigare och tvärtom om det är en kall vår och försommar.

Utseende och artbestämning

Grön mosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.

Grön mosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.

Grön mosaikslända är bjärt färgad och förhållandevis bredvingad. Till skillnad från alla liknande arter utom blå kejsartrollslända är den enfärgat grön på mellankroppens sida, utan de olikfärgade band som övriga arter har.

Hanen har lysande blå ögon och på första bakkropps­segmentet en för arten karaktäristisk teckning som liknar två liggande U:n med baserna mot varandra. Bakkroppen är svart med stora, blå fläckar. De väldigt smala, gröna strecken mellan fläckarna syns endast på nära håll.

Honan har ljust gröngula ögon och liknar hanen men är överlag mer ljusgrön och hanens svarta teckningar är bruna på honan.

Arten har mycket breda skulderlinjer på mellankrop­pens ovansida (endast blågrön mosaikslända har liknande).

Båda könen har gul vingframkant, något gulaktiga vingar och långa, gulaktiga vingmärken. Detta skiljer arten från blågrön mosaikslända som har mörkt brun vingframkant och mörka vingmärken som dessutom är kortare.

Utbredning och status
Grön mosaikslända är en relativt ovanlig art med utpräg­lat östlig utbredning. Vattenaloe har minskat på grund av övergödning i Europa under det senaste århundradet. Som en följd av detta har också grön mosaikslända gått tillbaka, framförallt i Västeuropa där den är hotad i flera länder. Arten är där beroende av återkommande skötsel för att hålla ner konkurrerande vegetation till vattenaloe. Den är listad som Nära hotad (NT) i Europa och EU och upptagen i habitatdirektivets bilaga 4.

Den förekommer fläckvis i södra och mellersta Sve­rige samt med enstaka fynd längs med Norrlandskusten. Det finns en koncentration av fynd i östra Mellansverige (Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Uppsala län). Troligen finns det oupptäckta lokaler då många vat­ten med vattenaloe saknar fynd av grön mosaikslända. Artens bevarandestatus i Sverige bedöms som otillfredsställande och blir sämre men den är inte rödlistad. Grön mosaiktrollslända är fridlyst i Sverige men det är tillåtet att samla in enstaka exemplar om det bedöms nödvändigt för att dokumentera artens förekomst.

Inventeringsmetod

Vattenaloe. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vattenaloe. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Grön mosaikslända är svårinventerad och den kan mycket väl finnas på en lokal trots att den inte upptäcks. Arten kan vara svår att observera och komma nära särskilt då vattenaloe ofta växer svårtillgängligt i vatten med vassrika och sanka stränder. Vattenaloe finns att köpa som trädgårdsväxt och trollsländan kan därför finnas på platser man som privat­person inte har tillträde till. Äggläggande honor är lättast att komma nära och observera. Ett tips är att bevaka större bestånd av vattenaloe för att få syn på dessa. Man kan också identifiera flygande individer med kikare men flykten är snabb och ofta högt upp i luften.

Vattenaloe. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vattenaloe. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Det är svårt att räkna individerna och därmed uppskatta populationsstorleken. Därför räcker det att notera om arten finns eller inte finns på lokalen. Den bästa tiden att ob­servera de fullbildade sländorna är under juli-augusti under eftermiddag-kväll vid varmt och soligt väder.

En stor majoritet av svenska observationer av flygande och äggläggande individer har gjorts från sista veckan i juli till mitten av augusti (se figur på sid 3). Genom att utnyttja fenologiverktyget på Artportalen kan man försöka räkna ut den optimala flygtiden för arten på den lokal man vill undersöka.

Inventeringsbehov
Det finns sannolikt många oupptäckta lokaler för grön mosaikslända. Studera gärna på Artportalen vilka lokaler med vattenaloe som saknar fynd av grön mosaikslända och sök efter arten där. Det är också av stort värde att rapportera förekomster av vattenaloe även om man inte ser grön mosaikslända. Eftersom den inte enbart förekommer i vatten med vattenaloe kan man också hålla utkik efter den i lämpliga miljöer även utan denna växt.

Särskilt värdefullt är eftersök av arten i områden där säkra fynd i dag saknas. Från Ble­kinge, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län finns endast osäkra uppgifter (framförallt fynd av larver och från 1980-talet) och det skulle vara värdefullt att återbesöka dessa fyndplatser och söka efter arten. Fynd av arten saknas helt från Kalmar län.

Det finns få fynd av vattenaloe i sydöstra delen av Sverige (Blekinge, Smålandslänen och Gotland). Saknas grön mosaikslända där eller utnyttjar den andra växter och är där­för förbisedd?

Av stort värde är också att få bättre kunskap om artens utbredning norr om Dalälven. Fynd som kommit in de senaste åren indikerar att den kanske finns spridd längs med en stor del av Norrlandskusten.

Biogeografisk uppföljning
Grön mosaikslända ingår i en övervakningsverksamhet för de djur och växter som är upptagna i EUs habitatdirektiv. Syftet är att övervaka bevarandestatusen för arterna i landet. Naturvårdsverket ansvarar för den biogeografiska uppföljningen och Länsstyrel­sen Östergötland samordnar uppföljningen för de fem arter av trollsländor som är upp­tagna i habitatdirektivet.

Ett stickprov av de aktuella arternas förekomster undersöks med jämna mellanrum och data samlas in för att kunna uppskatta populationsstorlek och utbredningsområde för arterna samt på sikt trender. Ideella fynd som rapporteras i Artportalen kommer att utgöra ett mycket viktigt komplement för bedömning av arternas bevarandestatus.

Faunaväkteriet
Faunaväkteriet är en nationell ideell verksamhet som övervakar rödlistade djurarter. Syftet med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet av rödlistade arter genom att samla in grundläggande kunskap om deras förekomst och trender i populationsstorlek. Verksamheten består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig upp­följning av konkreta populationer och lokaler. Alla fynd rapporteras i Artportalen.

Du som faunaväktare kan göra en stor insats genom att leta efter arterna och rap­portera in dem i Artportalen. Kom ihåg att det är värdefullt att du rapporterar även om du inte hittar arten, till exempel om du inventerar arten på platser varifrån den tidigare är känd. Du rapporterar detta genom att välja ”Ej återfunnen” i Artportalen. Eftersom arternas utbredningsområden är dåligt kända är det särskilt intressant att söka efter dem på nya platser och de delar av landet som saknar fynd. Det är därför av stort värde om du även rapporterar förekomst av vattenaloe, eller frånvaron av den, om du besöker en lokal med tidigare förekomst.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Faunaväktarbroschyr maj 2017
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.