Gungflymosaikslända

Aeshna subarctica (Walker, 1908) D: Hochmoor-Mosaikjungfer Dk: Højmose-Mosaikguldsmed FIN: Suoukonkorento GB: Bog Hawker N: Torvmoselibelle


Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Gungflymosaikslända finns enbart vid vatten med riktigt blöta, närmast grötaktiga gungflyn med vitmossa där honan lägger ägg. Det innebär våtmarker som näringsfattiga mossar, myrar, igenväxande eller vegetationsrika torvgravar i skogsmiljöer och kanter på mindre sjöar.

Arten kan hittas tillfälligt utanför dessa miljöer men påträffas inte regelbundet eller är mycket sällsynt förekommande där gungflyn saknas. Det innebär att gungflymosaikslända helt saknas i näringsrika och öppna områden som odlingslandskap.

Fenologi 2010-2015. Observationer utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Obsar utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data fr Artportalen.

Utbredd i Finland, Norge och Sverige, men lokal på grund av brist på sådan specialiserad miljö som den vill ha. Arten saknas därför helt i till exempel öppna jordbrukslandskap som delar av Skåne eller på Öland och Gotland, och i Danmark är den lokalt förekommande.

Gungflymosaikslända är en av de svåraste arterna att säkert urskilja och den är svår att tillförlitligt bestämma i flykten. Uppträdande, färgton och miljö utgör bra indicier. Färgen är ofta dov eller blek och kan uppfattas som brun eller gråsvart snarare än blå som de närstående arterna.

Inte blir det lättare av att det finns två former och övergångar dessa emellan. Skillnaden består i varierande teckning på mellankroppens sida. Variation förekommer och slitage och skador kan göra teckningarna svåra att se.

Gungflymosaikslända återfinns ofta på platser där det flyger flera andra liknande arter men kan vara svår att komma nära när den patrullerar ute över gungfly. Har man lite tur kan man genom kikare se eller fotografera honan när hon lägger ägg i mossan. Vid gynnsamma förhållanden kan arten lokalt förekomma rikligt.

Gungflymosaikslända tillhör de stora förlorarna på klimatförändringarna. Studier i flera tyska delstater visar en dramatisk minskning av dess utbredning. Orsakerna verkar vara eutrofiering av vattnen i allmänhet och högre vattentemperatur, som har negativa effekter på larverna, eftersom dessa har preferenser för lägre temperaturer.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.