Kilfläckslända

Aeshna isoceles (Müller, 1767) D: Keilfleck-Mosaikjungfer Dk: Kileplet-Mosaikguldsmed FIN: Kiilaukonkorento GB: Green-eyed Hawker N: –

Kilfläckslända, Trelleborg 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Kilfläckslända förekommer i rena, näringsrika, vegetationsrika och grunda vatten som vassjöar, diken, kanaler och dammar. Inte sällan utgörs vattnen av människoskapade miljöer som före detta tegelbruksdammar eller märgelgravar. I vattnen med kilfläckslända återfinns ofta flytblads- eller vattenväxter som vattenaloe, gäddnate, vattenblink och dyblad. Larvutvecklingen är normalt tvåårig.

Kilfläckslända har en fläckvis utbredning som i Sverige är koncentrerad till de sydöstra landskapen Öland, Gotland, Skåne och Blekinge. Lokalt kan den vara tämligen allmän. Det finns tecken på att dess utbredning utökas gradvis, särskilt på senare år, då fynd gjorts både i nya landskap (Blekinge, Bohuslän, Halland och Småland) såväl som i delar av exempelvis Skåne där den inte funnits tidigare. Det är Gotlands landskapstrollslända.

I Danmark är den känd från i stort sett hela landet med undantag från västra Jylland. Inga fynd är hittills gjorda i Finland eller Norge.

Rapporter på Artportalen 1990–2020-06-02.

Sedd bra är kilfläckslända omisskännlig. Ingen annan art i Europa har kombinationen gröna ögon, gult ansikte, enhetligt orangebrun färg och – förstås – den gula ”kilen” på början av bakkroppen som gett arten dess svenska namn.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
ArtDatabankens Artfaktablad.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.