Kungstrollslända

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) D: Zweigestreifte Quelljungfer Dk: Kongeguldsmed FIN: Purokorento GB: Common Goldenring N: Kongelibelle


Hanne av kungstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Kungstrollslända förekommer i låglänta skogsmiljöer och på halvöppna hedar, i vattendrag som är mycket variationsrika med lugna respektive snabbt rinnande partier, med hög andel organiskt material samt trädstammar och grenar ute i vattnen. Vattendragen har hög syresomsättning och partier med sandiga, siltiga och/eller torviga bottnar. Vattnen har alltid låg temperatur och är till stor del skuggade. Vattnen ska vara små och smala. Den uppträder endast tillfälligt i mer näringsrika vatten eller i öppna jordbrukslandskap.

Honan lägger ägg genom att sticka ned bakkroppen i vattnens bottensubstrat. Den kan återfinnas även i bredare vattendrag så länge dessa är rena och grunda, men de optimala vattendragen är högst 150 cm breda och 50 cm djupa. Larverna lever i lugna partier där de ligger delvis nedgrävda och väntar på förbipasserande byten. Larvutvecklingen varierar från två till fem år, men tar normalt 4-5 år.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver (alla innan slutet av maj och efter sep). Data fr Artportalen.

I Sverige finns kungstrollslända upp till Norrbotten men påträffas inte i fjällvärlden och saknas på Gotland. I Danmark finns det äldre fynd från Själland, men idag är den begränsad till Jylland där den är känd från 30-40 platser. I södra Norge och södra till centrala Finland är den lokal men inte ovanlig. Det är Hälsinglands landskapstrollslända.

Kungstrollslända är i Europa en ganska välspridd art, men den har på en del håll gått tillbaka. I exempelvis Nederländerna är den rödlistad som akut hotad och åtgärdsprogram har tagits fram. Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


corbolkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.