Myrtrollslända

Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825) D: Kleine Moosjungfer Dk: Lille Kærguldsmed FIN: Pikkulampikorento GB: Small Whiteface N: Småtorvlibelle


Hanne av myrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Myrtrollslända är en boreal art som huvudsakligen finns i måttligt näringsfattiga vatten som på myrar och mossar i skogsmiljö. Utbredningen i Västeuropa sammanfaller med förekomsten av hedar- och mosserester på sandjordar. Vattnen har där ett pH mellan 4,5-6,0, är små, fiskfria, djupa och har kanter med flytande vitmossa. Den saknas i öppna odlingslandskap och näringsrika miljöer.

Larverna lever i flytande vitmossa och utvecklingen är normalt tvåårig. På grund av sårbarhet för rovfisk är måttligt sura förhållanden gynnsamma, eftersom de flesta fiskarter inte överlever dessa förhållanden. Stark försurning är dock ogynnsam och larverna är inte resistenta mot uttorkning av livsmiljön.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Myrtrollslända är mycket allmän i rätt miljö och vida spridd inom området. I Danmark är den dock mer lokalt förekommande och den saknas helt på Gotland. Arten har en nordlig utbredning i Europa med fragmenterad förekomst utanför Ryssland och Skandinavien. Den har minskat på kontinenten och är där i flera länder rödlistad och föremål för särskilda åtgärdsprogram. De sydligaste populationerna, och inte minst de som finns på hög höjd i Alperna och Pyrenéerna, riskerar att försvinna framöver på grund av klimatförändringar.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


leudubkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.