Pudrad kärrtrollslända

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) D: Östliche Moosjungfer Dk: Østlig Kærguldsmed FIN: Sirolampikorento GB: Dark Whiteface N: Gråtorvlibelle


Pudrad kärrtrollslända, hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

En blåfärgad (hanen) slända som framförallt påträffas i mindre, näringsfattiga vatten som brunvattensjöar. Den har en nordöstlig utbredning i Europa och en historia av tillbakagång i södra och västra delen av sitt utbredningsområde. Den är relativt ovanlig i Sverige men finns spridd över hela södra delen av landet samt enstaka fynd längs Norrlandskusten. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen – finns den till exempel utbredd längs med hela Norrlandskusten? Pudrad kärrtrollslända är Ölands landskapstrollslända.

Livsmiljö och ekologi
Pudrad kärrtrollslända förekommer i olika slags stillastående vatten. Oftast påträffas arten i mindre, näringsfattiga vatten som brunvattensjöar, ofta med rik flytbladsvegetation och pors i strandvegetationen. Den gynnas av nyskapade vatten och förekommer regionalt i gamla grustag eller liknande. Dessa växer dock snabbt igen och kan på bara några år bli olämpliga som livsmiljöer för arten.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Pudrad kärrtrollslända har relativt taggiga larver och betraktas som måttligt känslig för fiskpredation. Det finns olika uppgifter om förekomst i vatten med rovfisk vilket kan spegla regionala skillnader. I Sverige tycks en ganska stor andel av förekomstlokalerna utgöras av fisklösa vatten.

Arten har pekats ut som en möjlig indikatorart för generellt artrika vatten.

Larvutvecklingen är treårig och den fullbildade sländan flyger främst från slutet av maj till slutet av juli.

Teneral. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Teneral. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Utseende och artbestämning
Sedd bra kan pudrad kärrtrollslända endast förväxlas med bred kärrtrollslända. Dessa två arter är de enda trollslän­dorna i Sverige med helvita analbihang. Hanarna av båda arterna är mest gråblå men vitpudrade på främre delen av bakkroppen.

Pudrad kärrtrollslända har dock svarta vingmärken och endast vagt utvidgad bakkropp medan bred kärr­trollslända har vita vingmärken och tydligt klubbformad bakkropp. Liksom andra kärrtrollsländor har pudrad kärrtrollslända också svarta vingbasfläckar och tydligt vitt ansikte.

Teneral. Foto: Magnus Billqvist /Trollsländeföreningen.

Teneral. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Den har däremot två ljusa fläckar på underkäken vilket är det karaktäristiska kännetecknet för arten (därav det vetenskapliga artnamnet albifrons). De andra arterna med vita ansikten har helmörka underkäkar.

Hanen kan förväxlas med hanar av olika sjötrollsländor och spetsfläckad trollslända, vilka också är pudrade, men dessa saknar vita ansikten och är pudrade på hela bakkrop­pen. Sjötrollsländorna saknar också mörka vingbasfläckar.

Utbredning och status
leualbkPudrad kärrtrollslända har en nordöstlig utbredning som sträcker sig från Frankrike i väster till Sibirien i öster. Ar­ten minskade kraftigt i stora delar av Europa under hela 1900-talet och försvann helt från flera länder på konti­nenten. Orsakerna till nedgången var främst storskaliga landskapsförändringar som omvandling av våtmarker till åkermark och övergödning av vattenmiljöer. I Tyskland drabbas den idag negativt av karpodling (karparna äter upp vattenvegetationen), minskat siktdjup och uttorkning av fortplantningsvatten. Till skillnad från flera andra arter som har minskat har pudrad kärrtrollslända inte återkom­mit och är därför fortsatt sällsynt och lokalt förekomman­de (förutom länderna runt Östersjön). Klimatförändring­arna förväntas medföra att arten minskar ytterligare mot norr. Den är rödlistad som Nära hotad (NT) på EU-nivå och upptagen i habitatdirektivets bilaga 4.

I Sverige förekommer arten i södra delen av landet samt med enstaka fynd längs Norrlandskusten. Den är relativt ovanlig men något vanligare än sin nära släk­ting bred kärrtrollslända. Artens status i Sverige bedöms som gynnsam och den är inte rödlistad. Den är fridlyst i Sverige men det är tillåtet att samla in enstaka exemplar om det bedöms nödvändigt för att dokumentera artens förekomst.

Inventeringsmetod
Pudrad kärrtrollslända inventeras lättast genom att skåda och söka efter vuxna sländor. Vid behov kan man använda kikare eller håv. Hanarna vilar ofta på strandvegetation och näckrosblad varifrån de gör kortare flygturer. Arten är relativt lätt att hitta om den finns på en lokal. Det är då könsmogna hanar som är lättast att finna och känna igen.

Inventeringsbehov
Det finns sannolikt ett stort mörkertal av oupptäckta lokaler för pudrad kärrtrollslända. Särskilt värdefullt är eftersök av arten i vissa områden varifrån fynd i dag sak­nas. Av stort värde är till exempel att få bättre kunskap om hur artens utbredning ser ut norr om Dalälven – finns den utbredd längs med hela Norrlandskusten?


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Faunaväktarbroschyr maj 2017
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.