Vinterflickslända

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) D: Gemeine Winterlibelle Dk: Vintervandnymfe FIN: Lännenkirsikorento GB: Common Winter Damsel N: –


Foto: Patrik Nilsson.

Först av alla trollsländor att börja flyga är vinterflicksländan, som redan under de första varma vårdagarna i mars kan hittas, även om den diskreta färgsättningen och det undanskymda levernet gör det till en riktig doldis.

Vinterflickslända finns i permanenta vatten. Dessa är alltid starkt solexponerade och ofta människoskapade miljöer som grustag, stenbrott, grunda dammar i industriområden och vattenfyllda före detta torv- eller lertäkter.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Då arten övervintrar som vuxen slända är det en art vars fenologi skiljer sig från alla andra arter som förekommer regelbundet i Sverige. Teoretiskt kan den hittas mitt i vintern, men den ses normalt under två tydliga toppar. Först när de övervintrade sländorna börjar röra på sig och sedan när nästa generation lämnar vattnen under sommaren (normalt som tidigast i slutet av juni).

symfuskVinterflickslända övervintrar som vuxen slända och kan därför påträffas när som helst under året. De övervintrar främst i täta bestånd av ljung eller krypvide. Efter att ha lämnat vattnen under sensommaren kan de uppehålla sig långt från dessa tills de är könsmogna, vilket de blir först nästföljande år. Larvutvecklingen är ettårig. Under andra halvan av sommaren är de fullbildade och redo att lämna vattnen.

Vinterflickslända finns i sydöstra Sverige upp till Gävle, med få men allt fler fynd från de mer västliga landskapen. Första och hittills enda fyndet i Danmark gjordes på Bornholm 22 april 2020 och det enda finska på Åland i september 2020. Den är ännu inte påträffad i Norge, men finns i samtliga länder kring Östersjön. Det är Sörmlands landskapstrollslända.

Notera…
att det finns en art vinterflickslända till som observerats i Sverige: sibirisk vinterflickslända.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av vinterflickslända.
– ArtDatabankens artfaktablad om vinterflickslända.
– Vinterflickslända på g (Epitheca – Trollsländebloggen).
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.