Vi nominerar landskapstrollsländor

Även om det går förhållandevis bra för trollsländorna i Sverige så vill vi tillsammans med Natursidan uppmärksamma dem och miljöerna de lever i mer. Väldigt få arter är nationellt rödlistade men vi har ett moraliskt ansvar för ett knippe arter som är relativt vanliga här men hotade i stora delar av övriga EU. Pågående klimatförändringar har gjort att vi fått en del nya arter söderifrån, samtidigt som nordliga arter drar sig längre norrut. En del arter är välkända och enkla att se och känna igen, med stor utbredning. Andra är mer sällsynta för att de exempelvis är knutna till specifika miljöer eller så finns de endast regionalt. Ett sätt att uppmärksamma trollsländorna och deras miljöer är att utse en landskapstrollslända för varje landskap. I våra nomineringar har vi försökt spegla ovanstående och nedan redovisar vi för hur vi har resonerat.

Nomineringarna och hur man röstar presenteras på årsmötet den 2 maj. Först efter årsmötet blir det möjligt att rösta.

Så här har vi kommit fram till de olika förslagen
65 arter trollsländor har till och med 2020 observerats i Sverige. Sju arter som endast observerats tillfälligt eller som inte förökar sig regelbundet i landet har utelämnats. Detsamma gäller vassmosaikslända då denna sedan tidigare är utsedd till Närkes landskapsinsekt. Kvarstår gör då 57 arter som ska fördelas på 24 landskap. Detta innebär att samma art förekommer som förslag för mer än ett landskap, men vi har minimerat det så att samma art inte finns med mer än som mest två gånger.

Det vi beaktat är följande:
• Arten har sin huvudsakliga förekomst i landskapet.
• Arten är rödlistad eller hotad.
• Arten är med i Artskyddsförordningen/art- och habitatdirektivet/faunaväkteri.
• Arten hittades/beskrevs i Sverige för första gången i landskapet.
• Eftersträvat representation av samtliga släkten.
• Arten är knuten till en specifik miljö vi vill uppmärksamma.
• Arten är enkel att känna igen.
• Antal rapporter av arten från respektive landskap.
• Eftersträvat att samtliga 57 arter finns med.

Vem vill inte ha en bred trollslända på näsan? Bred trollslända är en av de tolv arter trollsländor som Linné var först med att beskriva. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: april

Äntligen börjar det närma sig, om några veckor börjar det röra på sig! En av de allra första är en av de vanligaste flicksländorna i skogsmiljöer: spjutflickslända. Sista veckan i april brukar de första kunna ses och ofta innan någon av de liknande arterna börjat flyga. Hannen är skimrande i blåsvart medan honan varierar mer i färgen, men är sedd bra även den något skimrande, lite metallisk i tonen. Spjutflickslända liknar flera av de andra arterna i samma släkte (Coenagrion) men har flera bra karaktärer för den som tittar lite närmare. Tänk på att de tidigaste, de som nyss lämnat larvhuden bakom sig, är dovare i färgerna. Se mer om månadens trollslända här.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.